Traditional

答張諲、劉方平兼呈賀蘭廣

野性難馴狎,荒郊自閉門。
心閑同海鳥,日夕戀山村。
屢枉瓊瑤贈,如今道術存。
遠峰時振策,春雨耐香源。
復有故人在,寧聞盧鵲喧。
青青草色綠,終是待王孫。

Simplified

答张諲、刘方平兼呈贺兰广

野性难驯狎,荒郊自闭门。
心闲同海鸟,日夕恋山村。
屡枉琼瑶赠,如今道术存。
远峰时振策,春雨耐香源。
复有故人在,宁闻卢鹊喧。
青青草色绿,终是待王孙。

Pronunciation

dá zhāng yīn b liú fāng píng jiān chéng hè lán guǎng

yě xìng nán xùn xiá , huāng jiāo zì bì mén 。
xīn xián tóng hǎi niǎo , rì xī liàn shān cūn 。
lǚ wǎng qióng yáo zèng , rú jīn dào shù cún 。
yuǎn fēng shí zhèn cè , chūn yǔ nài xiāng yuán 。
fù yǒu gù rén zài , níng wén lú què xuān 。
qīng qīng cǎo sè lǜ , zhōng shì dài wáng sūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.