Traditional

答微之詠懷見寄

閤中同直前春事,船裏相逢昨日情。
分袂二年勞夢寐,並床三宿話平生。
紫微北畔辭宮闕,滄海西頭對郡城。
聚散窮通何足道,醉來一曲放歌行。

Simplified

答微之咏怀见寄

閤中同直前春事,船里相逢昨日情。
分袂二年劳梦寐,并床三宿话平生。
紫微北畔辞宫阙,沧海西头对郡城。
聚散穷通何足道,醉来一曲放歌行。

Pronunciation

dá wēi zhī yǒng huái jiàn jì

hé zhōng tóng zhí qián chūn shì , chuán lǐ xiāng féng zuó rì qíng 。
fēn mèi èr nián láo mèng mèi , bìng chuáng sān sù huà píng shēng 。
zǐ wēi běi pàn cí gōng què , cāng hǎi xī tóu duì jùn chéng 。
jù sàn qióng tōng hé zú dào , zuì lái yī qū fàng gē xíng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.