Traditional

答微之誇越州州宅

賀上人回得報書,大誇州宅似仙居。
厭看馮翊風沙久,喜見蘭亭煙景初。
日出旌旗生氣色,月明樓閣在空虛。
知君暗數江南郡,除卻余杭盡不如。

Simplified

答微之夸越州州宅

贺上人回得报书,大夸州宅似仙居。
厌看冯翊风沙久,喜见兰亭烟景初。
日出旌旗生气色,月明楼阁在空虚。
知君暗数江南郡,除却余杭尽不如。

Pronunciation

dá wēi zhī kuā yuè zhōu zhōu zhái

hè shàng rén huí dé bào shū , dà kuā zhōu zhái sì xiān jū 。
yàn kàn féng yì fēng shā jiǔ , xǐ jiàn lán tíng yān jǐng chū 。
rì chū jīng qí shēng qì sè , yuè míng lóu gé zài kōng xū 。
zhī jūn àn shù jiāng nán jùn , chú què yú háng jìn bù rú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.