Traditional

答李伯魚桐竹

結廬桐竹下,室邇人相深。
接垣分竹徑,隔戶共桐陰。
落花朝滿岸,明月夜披林。
竹有龍鳴管,桐留鳳舞琴。
奇聲與高節,非吾誰賞心。

Simplified

答李伯鱼桐竹

结庐桐竹下,室迩人相深。
接垣分竹径,隔户共桐阴。
落花朝满岸,明月夜披林。
竹有龙鸣管,桐留凤舞琴。
奇声与高节,非吾谁赏心。

Pronunciation

dá lǐ bó yú tóng zhú

jié lú tóng zhú xià , shì ěr rén xiāng shēn 。
jiē yuán fēn zhú jìng , gé hù gòng tóng yīn 。
luò huā zhāo mǎn àn , míng yuè yè pī lín 。
zhú yǒu lóng míng guǎn , tóng liú fèng wǔ qín 。
qí shēng yǔ gāo jié , fēi wú shuí shǎng xīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.