Traditional

答林泉

好住舊林泉,回頭一悵然。
漸知吾潦倒,深愧爾留連。
欲作棲雲計,須營種黍錢。
更容求一郡,不得亦歸田。

Simplified

答林泉

好住旧林泉,回头一怅然。
渐知吾潦倒,深愧尔留连。
欲作栖云计,须营种黍钱。
更容求一郡,不得亦归田。

Pronunciation

dá lín quán

hǎo zhù jiù lín quán , huí tóu yī chàng rán 。
jiàn zhī wú lǎo dǎo , shēn kuì ěr liú lián 。
yù zuò qī yún jì , xū yíng zhǒng shǔ qián 。
gēng róng qiú yī jùn , bù dé yì guī tián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.