Traditional

答夢得秋庭獨坐見贈

林梢隱映夕陽殘,庭際蕭疏夜氣寒。
霜草欲枯蟲思急,風枝未定鳥棲難。
容衰見鏡同惆悵,身健逢杯且喜歡。
應是天教相暖熱,一時垂老與閑宮。

Simplified

答梦得秋庭独坐见赠

林梢隐映夕阳残,庭际萧疏夜气寒。
霜草欲枯虫思急,风枝未定鸟栖难。
容衰见镜同惆怅,身健逢杯且喜欢。
应是天教相暖热,一时垂老与闲宫。

Pronunciation

dá mèng dé qiū tíng dú zuò jiàn zèng

lín shāo yǐn yìng xī yáng cán , tíng jì xiāo shū yè qì hán 。
shuāng cǎo yù kū chóng sī jí , fēng zhī wèi dìng niǎo qī nán 。
róng shuāi jiàn jìng tóng chóu chàng , shēn jiàn féng bēi qiě xǐ huān 。
yīng shì tiān jiào xiāng nuǎn rè , yī shí chuí lǎo yǔ xián gōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.