Traditional

答夢得秋日書懷見寄

幸免非常病,甘當本分衰。
眼昏燈最覺,腰瘦帶先知。
樹葉霜紅日,髭須雪白時。
悲愁緣欲老,老過卻無悲。

Simplified

答梦得秋日书怀见寄

幸免非常病,甘当本分衰。
眼昏灯最觉,腰瘦带先知。
树叶霜红日,髭须雪白时。
悲愁缘欲老,老过却无悲。

Pronunciation

dá mèng dé qiū rì shū huái jiàn jì

xìng miǎn fēi cháng bìng , gān dāng běn fēn shuāi 。
yǎn hūn dēng zuì jué , yāo shòu dài xiān zhī 。
shù yè shuāng hóng rì , zī xū xuě bái shí 。
bēi chóu yuán yù lǎo , lǎo guò què wú bēi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.