Traditional

答王司空餉酒詩

今日小園中。
桃花數樹紅。
開君一壸酒。
細酌對春風。
未能扶畢卓。
猶足舞王戎。
仙人一捧露。
判不及杯中。

Simplified

答王司空饷酒诗

今日小园中。
桃花数树红。
开君一壸酒。
细酌对春风。
未能扶毕卓。
犹足舞王戎。
仙人一捧露。
判不及杯中。

Pronunciation

dá wáng sī kōng xiǎng jiǔ shī

jīn rì xiǎo yuán zhōng , táo huā shù shù hóng , kāi jūn yī kǔn jiǔ , xì zhuó duì chūn fēng , wèi néng fú bì zhuó , yóu zú wǔ wáng róng , xiān rén yī pěng lù , pàn bù jí bēi zhōng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.