Traditional

答王尚書問履道池舊橋

虹梁雁齒隨年換,素板朱欄逐日修。
但恨尚書能久別,莫愁川守不頻遊。
重移舊柱開中眼,亂種新花擁兩頭。
李郭小船何足問,待君乘過濟川舟。

Simplified

答王尚书问履道池旧桥

虹梁雁齿随年换,素板朱栏逐日修。
但恨尚书能久别,莫愁川守不频游。
重移旧柱开中眼,乱种新花拥两头。
李郭小船何足问,待君乘过济川舟。

Pronunciation

dá wáng shàng shū wèn lǚ dào chí jiù qiáo

hóng liáng yàn chǐ suí nián huàn , sù bǎn zhū lán zhú rì xiū 。
dàn hèn shàng shū néng jiǔ bié , mò chóu chuān shǒu bù pín yóu 。
zhòng yí jiù zhù kāi zhōng yǎn , luàn zhǒng xīn huā yōng liǎng tóu 。
lǐ guō xiǎo chuán hé zú wèn , dài jūn chéng guò jì chuān zhōu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.