Traditional

答蘇庶子

偶作關東使,重陪洛下遊。
病來從斷酒,老去可禁愁。
款曲偏青眼,蹉跎各白頭。
蓬山閑氣味,依約似龍樓。

Simplified

答苏庶子

偶作关东使,重陪洛下游。
病来从断酒,老去可禁愁。
款曲偏青眼,蹉跎各白头。
蓬山闲气味,依约似龙楼。

Pronunciation

dá sū shù zǐ

ǒu zuò guān dōng shǐ , zhòng péi luò xià yóu 。
bìng lái cóng duàn jiǔ , lǎo qù kě jīn chóu 。
kuǎn qū piān qīng yǎn , cuō tuó gè bái tóu 。
péng shān xián qì wèi , yī yuē sì lóng lóu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.