Traditional

答裴相公乞鶴

警露聲音好,沖天相貌殊。
終宜向遼廓,不稱在泥塗。
白首勞為伴,朱門幸見呼。
不知疏野性,解愛鳳池無。

Simplified

答裴相公乞鹤

警露声音好,冲天相貌殊。
终宜向辽廓,不称在泥涂。
白首劳为伴,朱门幸见呼。
不知疏野性,解爱凤池无。

Pronunciation

dá péi xiāng gōng qǐ hè

jǐng lù shēng yīn hǎo , chōng tiān xiāng mào shū 。
zhōng yí xiàng liáo kuò , bù chēng zài ní tú 。
bái shǒu láo wéi bàn , zhū mén xìng jiàn hū 。
bù zhī shū yě xìng , jiě ài fèng chí wú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.