Traditional

答謝家最小偏憐女

嫁得梁鴻六七年,耽書愛酒日高眠。
雨荒春圃唯生草,雪壓朝樹未有煙。
身病憂來緣女少,家貧忘卻為夫賢。
誰知厚俸今無分,枉向秋風吹紙錢。

Simplified

答谢家最小偏怜女

嫁得梁鸿六七年,耽书爱酒日高眠。
雨荒春圃唯生草,雪压朝树未有烟。
身病忧来缘女少,家贫忘却为夫贤。
谁知厚俸今无分,枉向秋风吹纸钱。

Pronunciation

dá xiè jiā zuì xiǎo piān lián nǚ

jià dé liáng hóng liù qī nián , dān shū ài jiǔ rì gāo mián 。
yǔ huāng chūn pǔ wéi shēng cǎo , xuě yā zhāo shù wèi yǒu yān 。
shēn bìng yōu lái yuán nǚ shǎo , jiā pín wàng què wéi fū xián 。
shuí zhī hòu fèng jīn wú fēn , wǎng xiàng qiū fēng chuī zhǐ qián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.