Traditional

答鄭虞任檢法見贈

臥龍山前秋雨晴,鄭子過我如夙昔。
照人眉宇寒巉巉,懸知筆有千鈞力。
鏡湖歲暮霜葉空,乃聞載酒同諸公。
歸來湖山皆動色,新詩一紙吹清風。
文章要須到屈宋,萬仞青霄下鸞鳳。
區區圓美非絕倫,彈丸之評方誤人!

Simplified

答郑虞任检法见赠

卧龙山前秋雨晴,郑子过我如夙昔。
照人眉宇寒巉巉,悬知笔有千钧力。
镜湖岁暮霜叶空,乃闻载酒同诸公。
归来湖山皆动色,新诗一纸吹清风。
文章要须到屈宋,万仞青霄下鸾凤。
区区圆美非绝伦,弹丸之评方误人!

Pronunciation

dá zhèng yú rèn jiǎn fǎ jiàn zèng

wò lóng shān qián qiū yǔ qíng , zhèng zǐ guò wǒ rú sù xī 。
zhào rén méi yǔ hán chán chán , xuán zhī bǐ yǒu qiān jūn lì 。
jìng hú suì mù shuāng yè kōng , nǎi wén zài jiǔ tóng zhū gōng 。
guī lái hú shān jiē dòng sè , xīn shī yī zhǐ chuī qīng fēng 。
wén zhāng yào xū dào qū sòng , wàn rèn qīng xiāo xià luán fèng 。
qū qū yuán měi fēi jué lún , dàn wán zhī píng fāng wù rén !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.