Traditional

答閑上人來問因何風疾

一床方丈向陽開,勞動文殊問疾來。
欲界凡夫何足道,四禪天始免風災。
[色界四天:初禪具三災,二禪無火災,三禪無水災,四禪無風災。
]

Simplified

答闲上人来问因何风疾

一床方丈向阳开,劳动文殊问疾来。
欲界凡夫何足道,四禅天始免风灾。
[色界四天:初禅具三灾,二禅无火灾,三禅无水灾,四禅无风灾。
]

Pronunciation

dá xián shàng rén lái wèn yīn hé fēng jí

yī chuáng fāng zhàng xiàng yáng kāi , láo dòng wén shū wèn jí lái 。
yù jiè fán fū hé zú dào , sì chán tiān shǐ miǎn fēng zāi 。
[ sè jiè sì tiān : chū chán jù sān zāi , èr chán wú huǒ zāi , sān chán wú shuǐ zāi , sì chán wú fēng zāi 。
]

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.