Traditional

答韋八

麗句勞相贈,佳期恨有違。
早知留酒待,悔不趁此歸。
春盡綠醅老,雨多紅萼稀。
今朝如一醉,猶得及芳菲。

Simplified

答韦八

丽句劳相赠,佳期恨有违。
早知留酒待,悔不趁此归。
春尽绿醅老,雨多红萼稀。
今朝如一醉,犹得及芳菲。

Pronunciation

dá wéi bā

lì jù láo xiāng zèng , jiā qī hèn yǒu wéi 。
zǎo zhī liú jiǔ dài , huǐ bù chèn cǐ guī 。
chūn jìn lǜ pēi lǎo , yǔ duō hóng è xī 。
jīn zhāo rú yī zuì , yóu dé jí fāng fēi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.