Traditional

答馬侍禦見贈

謬入金門侍玉除,煩君問我意何如?
蟠木詎堪明主用,籠禽徒與故人疏。
苑花似雪同隨輦,宮月如眉伴直廬。
淺薄求賢思自代,嵇康莫寄絕交書。

Simplified

答马侍御见赠

谬入金门侍玉除,烦君问我意何如?
蟠木讵堪明主用,笼禽徒与故人疏。
苑花似雪同随辇,宫月如眉伴直庐。
浅薄求贤思自代,嵇康莫寄绝交书。

Pronunciation

dá mǎ shì yù jiàn zèng

miù rù jīn mén shì yù chú , fán jūn wèn wǒ yì hé rú ?
pán mù jù kān míng zhǔ yòng , lóng qín tú yǔ gù rén shū 。
yuàn huā sì xuě tóng suí niǎn , gōng yuè rú méi bàn zhí lú 。
qiǎn báo qiú xián sī zì dài , jí kāng mò jì jué jiāo shū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.