Traditional

箬峴東池

箬峴亭東有小池,早荷新荇綠參差。
中宵把火行人發,驚起雙棲白鷺鷥。

Simplified

箬岘东池

箬岘亭东有小池,早荷新荇绿参差。
中宵把火行人发,惊起双栖白鹭鸶。

Pronunciation

ruò xiàn dōng chí

ruò xiàn tíng dōng yǒu xiǎo chí , zǎo hé xīn xìng lǜ cān chà 。
zhōng xiāo bǎ huǒ xíng rén fā , jīng qǐ shuāng qī bái lù sī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.