Traditional

粉蝶兒

欲識還丹,認取自家宗祖。
便不計,當初來處。
是誰人,椿胎骨,誰人*塑捉住。
這一靈性,元來是鉛結聚。
既已為人,要了自家龍虎。
便不會卻擒捉住。
把金丹一粒,吞來入腹。
恁時免得,轉回受苦。

Simplified

粉蝶儿

欲识还丹,认取自家宗祖。
便不计,当初来处。
是谁人,椿胎骨,谁人*塑捉住。
这一灵性,元来是铅结聚。
既已为人,要了自家龙虎。
便不会却擒捉住。
把金丹一粒,吞来入腹。
恁时免得,转回受苦。

Pronunciation

fěn dié ér

yù shí huán dān , rèn qǔ zì jiā zōng zǔ 。
biàn bù jì , dāng chū lái chǔ 。
shì shuí rén , chūn tāi gǔ , shuí rén ê sù zhuō zhù 。
zhè yī líng xìng , yuán lái shì qiān jié jù 。
jì yǐ wéi rén , yào liǎo zì jiā lóng hǔ 。
biàn bù huì què qín zhuō zhù 。
bǎ jīn dān yī lì , tūn lái rù fù 。
nèn shí miǎn dé , zhuǎn huí shòu kǔ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.