Traditional

糖多令/唐多令

天上謫星班。
青牛初度關。
幻出蓬萊新院宇,花外竹,竹邊山。
軒冕儻來閑。
人生閑最難。
算真閑,不到人間。
一半神仙先占取,留一半,與公閑。

Simplified

糖多令/唐多令

天上谪星班。
青牛初度关。
幻出蓬莱新院宇,花外竹,竹边山。
轩冕傥来闲。
人生闲最难。
算真闲,不到人间。
一半神仙先占取,留一半,与公闲。

Pronunciation

táng duō líng / táng duō líng

tiān shàng zhé xīng bān 。
qīng niú chū dù guān 。
huàn chū péng lái xīn yuàn yǔ , huā wài zhú , zhú biān shān 。
xuān miǎn tǎng lái xián 。
rén shēng xián zuì nán 。
suàn zhēn xián , bù dào rén jiān 。
yī bàn shén xiān xiān zhān qǔ , liú yī bàn , yǔ gōng xián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.