Traditional

系舟平水步

舟尾參差野岸橫,屐聲穿市得閑行。
雨昏茆店炊煙濕,人語蓬窗績火明。
枝上橙香初受摘,擔頭菇脆正堪烹。
漁樵自是平生意,不為衰遲薄宦情。

Simplified

系舟平水步

舟尾参差野岸横,屐声穿市得闲行。
雨昏茆店炊烟湿,人语蓬窗绩火明。
枝上橙香初受摘,担头菰脆正堪烹。
渔樵自是平生意,不为衰迟薄宦情。

Pronunciation

xì zhōu píng shuǐ bù

zhōu wěi cān chà yě àn héng , jī shēng chuān shì dé xián xíng 。
yǔ hūn máo diàn chuī yān shī , rén yǔ péng chuāng jì huǒ míng 。
zhī shàng chéng xiāng chū shòu zhāi , dān tóu gū cuì zhèng kān pēng 。
yú qiáo zì shì píng shēng yì , bù wéi shuāi chí báo huàn qíng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.