Traditional

系裙腰

水軒檐幕透薰風。
銀塘外,柳煙濃。
方床遍展魚鱗簟,碧紗籠。
小墀面,對芙蓉。
玉人共處霜鴛枕,和嬌困,睡朦朧。
起來意懶含羞態,汗香融。
系裙腰,映酥胸。

Simplified

系裙腰

水轩檐幕透薰风。
银塘外,柳烟浓。
方床遍展鱼鳞簟,碧纱笼。
小墀面,对芙蓉。
玉人共处霜鸳枕,和娇困,睡朦胧。
起来意懒含羞态,汗香融。
系裙腰,映酥胸。

Pronunciation

xì qún yāo

shuǐ xuān yán mù tòu xūn fēng 。
yín táng wài , liǔ yān nóng 。
fāng chuáng biàn zhǎn yú lín diàn , bì shā lóng 。
xiǎo chí miàn , duì fú róng 。
yù rén gòng chǔ shuāng yuān zhěn , hé jiāo kùn , shuì méng lóng 。
qǐ lái yì lǎn hán xiū tài , hàn xiāng róng 。
xì qún yāo , yìng sū xiōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.