Traditional

累土山

堆土漸高山意出,終南移入戶庭間。
玉峰藍水應惆悵,恐見新山望舊山。
[元舊居在藍田山。
]

Simplified

累土山

堆土渐高山意出,终南移入户庭间。
玉峰蓝水应惆怅,恐见新山望旧山。
[元旧居在蓝田山。
]

Pronunciation

léi tǔ shān

duī tǔ jiàn gāo shān yì chū , zhōng nán yí rù hù tíng jiān 。
yù fēng lán shuǐ yīng chóu chàng , kǒng jiàn xīn shān wàng jiù shān 。
[ yuán jiù jū zài lán tián shān 。
]

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.