Traditional

累日無酒亦不肉食戲作此詩

小築精廬剡曲傍,枵然蟬腹與龜腸。
酒錢覓處無司業,齋日多來似太常。
雲碓旋舂菇米滑,風爐親候藥苗香。
明年更入南山去,要試囊中服玉方。

Simplified

累日无酒亦不肉食戏作此诗

小筑精庐剡曲傍,枵然蝉腹与龟肠。
酒钱觅处无司业,斋日多来似太常。
云碓旋舂菰米滑,风炉亲候药苗香。
明年更入南山去,要试囊中服玉方。

Pronunciation

léi rì wú jiǔ yì bù ròu shí xì zuò cǐ shī

xiǎo zhù jīng lú yǎn qū bàng , xiāo rán chán fù yǔ guī cháng 。
jiǔ qián mì chǔ wú sī yè , zhāi rì duō lái sì tài cháng 。
yún duì xuán chōng gū mǐ huá , fēng lú qīn hòu yào miáo xiāng 。
míng nián gēng rù nán shān qù , yào shì náng zhōng fú yù fāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.