Traditional

紅線毯

紅線毯,擇繭繅絲清水煮,揀絲練線紅藍染。
染為紅線紅於藍,織作披香殿上毯。
披香殿廣十丈余,紅線織成可殿鋪。
彩絲茸茸香拂拂,線軟花虛不勝物。
美人踏上歌舞來,羅襪繡鞋隨步沒。
太原毯澀毳縷硬,蜀都褥薄錦花冷。
不如此毯溫且柔,年年十月來宣州。
宣城太守加樣織,自謂為臣能竭力。
百夫同擔進宮中,線厚絲多卷不得。
宣城太守知不知?
一丈毯,千兩絲!
地不知寒人要暖,少奪人衣作地衣。

Simplified

红线毯

红线毯,择茧缫丝清水煮,拣丝练线红蓝染。
染为红线红于蓝,织作披香殿上毯。
披香殿广十丈余,红线织成可殿铺。
彩丝茸茸香拂拂,线软花虚不胜物。
美人踏上歌舞来,罗袜绣鞋随步没。
太原毯涩毳缕硬,蜀都褥薄锦花冷。
不如此毯温且柔,年年十月来宣州。
宣城太守加样织,自谓为臣能竭力。
百夫同担进宫中,线厚丝多卷不得。
宣城太守知不知?
一丈毯,千两丝!
地不知寒人要暖,少夺人衣作地衣。

Pronunciation

hóng xiàn tǎn

hóng xiàn tǎn , zé jiǎn sāo sī qīng shuǐ zhǔ , jiǎn sī liàn xiàn hóng lán rǎn 。
rǎn wéi hóng xiàn hóng yú lán , zhī zuò pī xiāng diàn shàng tǎn 。
pī xiāng diàn guǎng shí zhàng yú , hóng xiàn zhī chéng kě diàn pū 。
cǎi sī róng róng xiāng fú fú , xiàn ruǎn huā xū bù shèng wù 。
měi rén tà shàng gē wǔ lái , luó wà xiù xié suí bù méi 。
tài yuán tǎn sè cuì lǚ yìng , shǔ dū rù báo jǐn huā lěng 。
bù rú cǐ tǎn wēn qiě róu , nián nián shí yuè lái xuān zhōu 。
xuān chéng tài shǒu jiā yàng zhī , zì wèi wéi chén néng jié lì 。
bǎi fū tóng dān jìn gōng zhōng , xiàn hòu sī duō juàn bù dé 。
xuān chéng tài shǒu zhī bù zhī ?
yī zhàng tǎn , qiān liǎng sī !
dì bù zhī hán rén yào nuǎn , shǎo duó rén yī zuò dì yī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.