Traditional

紅藤杖

交親過浐別,車馬到江回。
唯有紅藤杖,相隨萬裏來。

Simplified

红藤杖

交亲过浐别,车马到江回。
唯有红藤杖,相随万里来。

Pronunciation

hóng téng zhàng

jiāo qīn guò chǎn bié , chē mǎ dào jiāng huí 。
wéi yǒu hóng téng zhàng , xiāng suí wàn lǐ lái 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.