Traditional

紅鸚鵡 商山路逢。

安南遠進紅鸚鵡,色似桃花語似人。
文章辯慧皆如此,籠檻何年出得身?

Simplified

红鹦鹉 商山路逢。

安南远进红鹦鹉,色似桃花语似人。
文章辩慧皆如此,笼槛何年出得身?

Pronunciation

hóng yīng wǔ shāng shān lù féng 。

ān nán yuǎn jìn hóng yīng wǔ , sè sì táo huā yǔ sì rén 。
wén zhāng biàn huì jiē rú cǐ , lóng jiàn hé nián chū dé shēn ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.