Traditional

約心

黑鬢絲雪侵,青袍塵土涴。
兀兀復騰騰,江城一上佐。
朝就高齋上,薰然負暄臥。
晚下小池前,淡然臨水坐。
已約終身心,長如今日過。

Simplified

约心

黑鬓丝雪侵,青袍尘土涴。
兀兀复腾腾,江城一上佐。
朝就高斋上,薰然负暄卧。
晚下小池前,澹然临水坐。
已约终身心,长如今日过。

Pronunciation

yuē xīn

hēi bìn sī xuě qīn , qīng páo chén tǔ wǎn 。
wù wù fù téng téng , jiāng chéng yī shàng zuǒ 。
zhāo jiù gāo zhāi shàng , xūn rán fù xuān wò 。
wǎn xià xiǎo chí qián , dàn rán lín shuǐ zuò 。
yǐ yuē zhōng shēn xīn , cháng rú jīn rì guò 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.