Traditional

納粟

有吏夜叩門,高聲催納粟。
家人不待曉,場上張燈燭。
揚簸凈如珠,一車三十斛。
猶憂納不中,鞭責及僮仆。
昔余謬從事,內愧才不足。
連授四命官,坐屍十年祿。
常聞古人語,損益周必復。
今日諒甘心,還他太倉谷。

Simplified

纳粟

有吏夜叩门,高声催纳粟。
家人不待晓,场上张灯烛。
扬簸净如珠,一车三十斛。
犹忧纳不中,鞭责及僮仆。
昔余谬从事,内愧才不足。
连授四命官,坐尸十年禄。
常闻古人语,损益周必复。
今日谅甘心,还他太仓谷。

Pronounciation

nà sù

yǒu lì yè kòu mén , gāo shēng cuī nà sù 。
jiā rén bù dài xiǎo , cháng shàng zhāng dēng zhú 。
yáng bò jìng rú zhū , yī chē sān shí hú 。
yóu yōu nà bù zhōng , biān zé jí tóng pū 。
xī yú miù cóng shì , nèi kuì cái bù zú 。
lián shòu sì mìng guān , zuò shī shí nián lù 。
cháng wén gǔ rén yǔ , sǔn yì zhōu bì fù 。
jīn rì liàng gān xīn , huán tā tài cāng gǔ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.