Traditional

縱遊

人事元知不可諧,名山踏破幾青鞋。
百錢掛杖無時醉,一鍤隨身到處埋。
驛壁讀詩摩病眼,僧窗看竹散幽懷。
亦知詩料無窮盡,燈火蕭疏過縣街。

Simplified

纵游

人事元知不可谐,名山踏破几青鞋。
百钱挂杖无时醉,一锸随身到处埋。
驿壁读诗摩病眼,僧窗看竹散幽怀。
亦知诗料无穷尽,灯火萧疏过县街。

Pronunciation

zòng yóu

rén shì yuán zhī bù kě xié , míng shān tà pò jī qīng xié 。
bǎi qián guà zhàng wú shí zuì , yī chā suí shēn dào chǔ mái 。
yì bì dú shī mó bìng yǎn , sēng chuāng kàn zhú sàn yōu huái 。
yì zhī shī liào wú qióng jìn , dēng huǒ xiāo shū guò xiàn jiē 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.