Traditional

縱遊歸泊湖橋有作

西蜀東吳到處遊,千巖萬壑獨吾州。
短篷載月娥江夜,小蹇尋詩禹寺秋。
村酒可賒常痛飲,野人有興即相求。
何由喚得王摩詰,為畫湖橋一片愁?

Simplified

纵游归泊湖桥有作

西蜀东吴到处游,千岩万壑独吾州。
短篷载月娥江夜,小蹇寻诗禹寺秋。
村酒可赊常痛饮,野人有兴即相求。
何由唤得王摩诘,为画湖桥一片愁?

Pronunciation

zòng yóu guī bó hú qiáo yǒu zuò

xī shǔ dōng wú dào chǔ yóu , qiān yán wàn hè dú wú zhōu 。
duǎn péng zài yuè é jiāng yè , xiǎo jiǎn xún shī yǔ sì qiū 。
cūn jiǔ kě shē cháng tòng yǐn , yě rén yǒu xīng jí xiāng qiú 。
hé yóu huàn dé wáng mó jié , wéi huà hú qiáo yī piàn chóu ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.