Traditional

縱遊深山隨所遇記之

行穿犖確度谽谺,路跨清溪一木斜。
歷盡艱危到平地,壞垣欹屋兩三家。

Simplified

纵游深山随所遇记之

行穿荦确度谽谺,路跨清溪一木斜。
历尽艰危到平地,坏垣欹屋两三家。

Pronunciation

zòng yóu shēn shān suí suǒ yù jì zhī

xíng chuān luò què dù hān xiā , lù kuà qīng xī yī mù xié 。
lì jìn jiān wēi dào píng dì , huài yuán qī wū liǎng sān jiā 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.