Traditional

縱遊深山隨所遇記之

山徑欹危細棧通,孤村小店夕陽紅。
竹郎有廟臨江際,木客無家住箐中。

Simplified

纵游深山随所遇记之

山径欹危细栈通,孤村小店夕阳红。
竹郎有庙临江际,木客无家住箐中。

Pronunciation

zòng yóu shēn shān suí suǒ yù jì zhī

shān jìng qī wēi xì zhàn tōng , gū cūn xiǎo diàn xī yáng hóng 。
zhú láng yǒu miào lín jiāng jì , mù kè wú jiā zhù qìng zhōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.