Traditional

縱筆

天下本無事,吾生行且休。
關心惟酒盞,入眼獨漁舟。
雁過三湘曉,雲開二華秋。
殷勤驛樓柱,小草記曾遊。

Simplified

纵笔

天下本无事,吾生行且休。
关心惟酒盏,入眼独渔舟。
雁过三湘晓,云开二华秋。
殷勤驿楼柱,小草记曾游。

Pronunciation

zòng bǐ

tiān xià běn wú shì , wú shēng xíng qiě xiū 。
guān xīn wéi jiǔ zhǎn , rù yǎn dú yú zhōu 。
yàn guò sān xiāng xiǎo , yún kāi èr huá qiū 。
yīn qín yì lóu zhù , xiǎo cǎo jì zēng yóu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.