Traditional

縱筆

氣本充天地,書非汗馬牛。
人人見堯舜,世世有巢由。
朝市紅塵鬧,山村白發稠。
所欣吾道在,江漢古東流。

Simplified

纵笔

气本充天地,书非汗马牛。
人人见尧舜,世世有巢由。
朝市红尘闹,山村白发稠。
所欣吾道在,江汉古东流。

Pronunciation

zòng bǐ

qì běn chōng tiān dì , shū fēi hàn mǎ niú 。
rén rén jiàn yáo shùn , shì shì yǒu cháo yóu 。
zhāo shì hóng chén nào , shān cūn bái fā chóu 。
suǒ xīn wú dào zài , jiāng hàn gǔ dōng liú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.