Traditional

縱筆

山合水將窮,真宜著放翁。
醉嫌天地迮,老覺歲時公。
偃蹇松逃世,翩仙鶴駕風。
舊交零落盡,一笑與誰同?

Simplified

纵笔

山合水将穷,真宜著放翁。
醉嫌天地迮,老觉岁时公。
偃蹇松逃世,翩仙鹤驾风。
旧交零落尽,一笑与谁同?

Pronunciation

zòng bǐ

shān hé shuǐ jiāng qióng , zhēn yí zhù fàng wēng 。
zuì xián tiān dì zé , lǎo jué suì shí gōng 。
yǎn jiǎn sōng táo shì , piān xiān hè jià fēng 。
jiù jiāo líng luò jìn , yī xiào yǔ shuí tóng ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.