Traditional

縱筆

胸中略無一點事,眼底常展數行書。
半饑半飽便可爾,衣食何須求有余。

Simplified

纵笔

胸中略无一点事,眼底常展数行书。
半饥半饱便可尔,衣食何须求有余。

Pronunciation

zòng bǐ

xiōng zhōng l bàn jī bàn bǎo biàn kě ěr , yī shí hé xū qiú yǒu yú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.