Traditional

縱筆

閑經月下白蘋洲,半脫風前紫綺裘。
曾值東風謁鸞駕,卻因南渡看龍舟。
年光已付瞢騰醉,天宇誰從汗漫遊?
莫怪又成橫笛去,故人期我玉華樓。

Simplified

纵笔

闲经月下白苹洲,半脱风前紫绮裘。
曾值东风谒鸾驾,却因南渡看龙舟。
年光已付瞢腾醉,天宇谁从汗漫游?
莫怪又成横笛去,故人期我玉华楼。

Pronunciation

zòng bǐ

xián jīng yuè xià bái píng zhōu , bàn tuō fēng qián zǐ qǐ qiú 。
zēng zhí dōng fēng yè luán jià , què yīn nán dù kàn lóng zhōu 。
nián guāng yǐ fù méng téng zuì , tiān yǔ shuí cóng hàn màn yóu ?
mò guài yòu chéng héng dí qù , gù rén qī wǒ yù huá lóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.