Traditional

縱筆

破囷供飯足,陋屋著身寬。
小蹇勤芻秣,時時一跨鞍。

Simplified

纵笔

破囷供饭足,陋屋著身宽。
小蹇勤刍秣,时时一跨鞍。

Pronunciation

zòng bǐ

pò qūn gōng fàn zú , lòu wū zhù shēn kuān 。
xiǎo jiǎn qín chú mò , shí shí yī kuà ān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.