Traditional

縱筆

一點湛空明,居然萬事輕。
菜元勝肉食,車豈異徒行。
幻境終何在,金丹本自成。
信能如是解,土苴亦長生。

Simplified

纵笔

一点湛空明,居然万事轻。
菜元胜肉食,车岂异徒行。
幻境终何在,金丹本自成。
信能如是解,土苴亦长生。

Pronunciation

zòng bǐ

yī diǎn zhàn kōng míng , jū rán wàn shì qīng 。
cài yuán shèng ròu shí , chē qǐ yì tú xíng 。
huàn jìng zhōng hé zài , jīn dān běn zì chéng 。
xìn néng rú shì jiě , tǔ jū yì cháng shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.