Traditional

縱筆

壯歲誌天下,崎嶇無一施。
高談對鄰父,樸學付癡兒。
補柵憐雞冷,分糧憫雀饑。
吾生忽至此,惆悵鏡中絲!

Simplified

纵笔

壮岁志天下,崎岖无一施。
高谈对邻父,朴学付痴儿。
补栅怜鸡冷,分粮悯雀饥。
吾生忽至此,惆怅镜中丝!

Pronunciation

zòng bǐ

zhuàng suì zhì tiān xià , qí qū wú yī shī 。
gāo tán duì lín fù , pǔ xué fù chī ér 。
bǔ zhà lián jī lěng , fēn liáng mǐn què jī 。
wú shēng hū zhì cǐ , chóu chàng jìng zhōng sī !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.