Traditional

縱筆

百尺松根結茯苓,千年長養似人形。
誰知金鼎烹初熟,恰值山翁醉欲醒。

Simplified

纵笔

百尺松根结茯苓,千年长养似人形。
谁知金鼎烹初熟,恰值山翁醉欲醒。

Pronunciation

zòng bǐ

bǎi chǐ sōng gēn jié fú líng , qiān nián cháng yǎng sì rén xíng 。
shuí zhī jīn dǐng pēng chū shú , qià zhí shān wēng zuì yù xǐng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.