Traditional

縱筆

故國吾宗廟,群胡我寇讎。
但應堅此念,寧假用它謀!
望駕遺民老,忘兵誌士憂。
何時聞遣將,往護北平秋?

Simplified

纵笔

故国吾宗庙,群胡我寇雠。
但应坚此念,宁假用它谋!
望驾遗民老,忘兵志士忧。
何时闻遣将,往护北平秋?

Pronunciation

zòng bǐ

gù guó wú zōng miào , qún hú wǒ kòu chóu 。
dàn yīng jiān cǐ niàn , níng jiǎ yòng tā móu !
wàng jià yí mín lǎo , wàng bīng zhì shì yōu 。
hé shí wén qiǎn jiāng , wǎng hù běi píng qiū ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.