Traditional

縱筆

東都宮闕郁嵯峨,忍聽胡兒敕勒歌。
雲隔江淮翔翠鳳,露沾荊棘沒銅駝,丹心自笑依然在,白發將如老去何;安得鐵衣三萬騎,為君王取舊山河!

Simplified

纵笔

东都宫阙郁嵯峨,忍听胡儿敕勒歌。
云隔江淮翔翠凤,露沾荆棘没铜驼,丹心自笑依然在,白发将如老去何;安得铁衣三万骑,为君王取旧山河!

Pronunciation

zòng bǐ

dōng dū gōng què yù cuó é , rěn tīng hú ér chì lè gē 。
yún gé jiāng huái xiáng cuì fèng , lù zhān jīng jí méi tóng tuó , dān xīn zì xiào yī rán zài , bái fā jiāng rú lǎo qù hé û ān dé tiě yī sān wàn qí , wéi jūn wáng qǔ jiù shān hé !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.