Traditional

縱筆

朝士腰下黃,山僧鼻端白;放翁俱笑汝,飽飯作閑客。

Simplified

纵笔

朝士腰下黄,山僧鼻端白;放翁俱笑汝,饱饭作闲客。

Pronunciation

zòng bǐ

zhāo shì yāo xià huáng , shān sēng bí duān bái û fàng wēng jù xiào rǔ , bǎo fàn zuò xián kè 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.