Traditional

縱筆

常笑相如賦上林,肯為子政鑄黃金。
心光自發誰能障?
踵息無聲不厭深。
搖齒復牢堪決肉,枯顱再茁已勝簪。
老松澗底雖終棄,霜雪元知不解侵。

Simplified

纵笔

常笑相如赋上林,肯为子政铸黄金。
心光自发谁能障?
踵息无声不厌深。
摇齿复牢堪决肉,枯颅再茁已胜簪。
老松涧底虽终弃,霜雪元知不解侵。

Pronunciation

zòng bǐ

cháng xiào xiāng rú fù shàng lín , kěn wéi zǐ zhèng zhù huáng jīn 。
xīn guāng zì fā shuí néng zhàng ?
zhǒng xī wú shēng bù yàn shēn 。
yáo chǐ fù láo kān jué ròu , kū lú zài zhuó yǐ shèng zān 。
lǎo sōng jiàn dǐ suī zhōng qì , shuāng xuě yuán zhī bù jiě qīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.