Traditional

縱筆

一紙除書到海邊,紫皇賜號武夷仙。
功名敢道渾無意,暫作閑人五百年。

Simplified

纵笔

一纸除书到海边,紫皇赐号武夷仙。
功名敢道浑无意,暂作闲人五百年。

Pronunciation

zòng bǐ

yī zhǐ chú shū dào hǎi biān , zǐ huáng cì hào wǔ yí xiān 。
gōng míng gǎn dào hún wú yì , zàn zuò xián rén wǔ bǎi nián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.