Traditional

縱筆

背上嵯峨兩肉山,明駝有債自須還。
玉霄峰頭雪色鹿,清曉一聲煙雨間。

Simplified

纵笔

背上嵯峨两肉山,明驼有债自须还。
玉霄峰头雪色鹿,清晓一声烟雨间。

Pronunciation

zòng bǐ

bèi shàng cuó é liǎng ròu shān , míng tuó yǒu zhài zì xū huán 。
yù xiāo fēng tóu xuě sè lù , qīng xiǎo yī shēng yān yǔ jiān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.