Traditional

縱筆

薙草除枯葉,勞人亦動心。
無愁疏把酒,習嬾罷彈琴。
濯垢臨溪水,追涼就木陰。
常尋省力處,外物孰能侵!

Simplified

纵笔

薙草除枯叶,劳人亦动心。
无愁疏把酒,习嬾罢弹琴。
濯垢临溪水,追凉就木阴。
常寻省力处,外物孰能侵!

Pronunciation

zòng bǐ

tì cǎo chú kū yè , láo rén yì dòng xīn 。
wú chóu shū bǎ jiǔ , xí lǎn bà dàn qín 。
zhuó gòu lín xī shuǐ , zhuī liáng jiù mù yīn 。
cháng xún shěng lì chǔ , wài wù shú néng qīn !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.