Traditional

縱筆

天道何時定?
人生固有涯。
壯年行出塞,晚歲病還家。
積憤憑誰豁,孤忠袛自嗟。
今朝茅屋底,隱約聽霜笳。

Simplified

纵笔

天道何时定?
人生固有涯。
壮年行出塞,晚岁病还家。
积愤凭谁豁,孤忠袛自嗟。
今朝茅屋底,隐约听霜笳。

Pronunciation

zòng bǐ

tiān dào hé shí dìng ?
rén shēng gù yǒu yá 。
zhuàng nián xíng chū sāi , wǎn suì bìng huán jiā 。
jī fèn píng shuí huō , gū zhōng dī zì jiē 。
jīn zhāo máo wū dǐ , yǐn yuē tīng shuāng jiā 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.