Traditional

縱筆

行省當年駐隴頭,腐儒隨牒亦西遊。
千艘沖雪魚關曉,萬竈連雲駱谷秋。
天道難知胡更熾,神州未復士堪羞。
會須瀝血書封事,請報天家九世讎。

Simplified

纵笔

行省当年驻陇头,腐儒随牒亦西游。
千艘冲雪鱼关晓,万灶连云骆谷秋。
天道难知胡更炽,神州未复士堪羞。
会须沥血书封事,请报天家九世雠。

Pronunciation

zòng bǐ

xíng shěng dāng nián zhù lǒng tóu , fǔ rú suí dié yì xī yóu 。
qiān sōu chōng xuě yú guān xiǎo , wàn zào lián yún luò gǔ qiū 。
tiān dào nán zhī hú gēng chì , shén zhōu wèi fù shì kān xiū 。
huì xū lì xuè shū fēng shì , qǐng bào tiān jiā jiǔ shì chóu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.